top of page
horse saut-golf.jpg

FRENCH CASTLE GOLDEN VISA      

- Country Club Loches -

300.000 Euros for Family Residence Card (4 years) 

 FAST-TRACK FAMILY RESIDENCE  :

'Talent Passport' Scheme Investor Program 

(French Exceptional Economic Contribution Program - 10M Euros suspended in 2016)

Who doesn't love a good castle?

But you can have too much of a good thing .....

With more than 3.6 million visitors per year, the group of 42 chateaux that make up the UNESCO World Heritage Site in the Loire Valley is one of the most popular tourist destinations in France outside Paris itself.


While all of them are beautifully maintained and culturally significant, it's impossible to see more than a handful without becoming castled-out pretty darn tout de suite.

 

But Castle Loches and nearer Castle Verneuil-sur-Indre in particular are worth seeing for their stunning architecture and fantastic historic presentation that highlights the lives and work of their inhabitants through the centuries.

IMG_4214.JPG
new logo country Loches.jpg

FRENCH CASTLE PROPERTIES

GOLDEN VISA


To read the detailed legal provisions for the “Personal Passport” residence card, please visit the official website of the French government, Legifrance. Click on the hyperlink above to reach the website : legifrance.gouv.fr

FRANCE: THE NEW STAY "TALENT PASSPORT" 
 

Consulate General of France. Visas.The law of March 7, 2016 has changed in depth the right of foreigners. One of the central provisions of this law is the creation of the residence card "talent passport" which aims to attract and simplify the procedures of highly qualified people and international talent.

This residence permit, which is normally for 4 years, is issued upon first admission to French territory but can also be issued to foreigners already present on the national territory. For the employees, the duration of the residence permit corresponds to that of the employment contract which justifies its delivery. For other cases (such as entrepreneurs, performers, etc.), the duration will normally be 4 years unless the Administration has reservations about the quality of the project, and in this case, " a title of two years may be issued to avoid a refusal of residence permit and verify the effective implementation of the project at renewal. (Circular of November 2, 2016)

Businessman touching TalentFor employees, the advantage of the residence permit "passport talent" is not to have to apply for authorization of prior work with the foreign labor services of DIRECCTE. In addition, members of the family of the holder of this residence permit will be able to benefit from a specific residence permit of a duration equal to that of their spouse (or parents) with a right to work.

Advantages of Talent Passport Residence Card


There are no hard academic and language requirements for the investor (the main applicant);
 

- Valid for up to four years

- As long as the investor has been holding an investment project (original project or new project) in France, the residence card can be renewed;
Investors' dependents (subsidiary applicants: spouses and children under 21 years of age) can obtain the same "Talent Passport - Family Members" residence card;


- Investors and their families can integrate into France’s social security system and enjoy social benefits; they have the right to study, work or do business in France;


- After the investor and his family have resided in France for five years, they are eligible to apply for a permanent card or passport.


Immigration Act

Application conditions for “Personnel Passport” residence card
 

- Applicants must be at least 18 years of age;
- The applicant needs to issue a detailed personal resume and a “No bankruptcy record statement” to prove that it has the ability to implement and manage the investment project;
- The applicant needs to invest in a commercial project in France. The investment project should meet the following conditions:

• The real estate investment should be greater than 300,000 Euros;

• Create or retain jobs;
- The applicant needs to issue a "tax payment certificate";
- The applicant needs to issue a "Certificate of Source of Funding";
- Applicants and family members need to issue a certificate of no criminal record


Project Introduction
Europe's largest castles of Loire tourism resort An investment project that meets the criteria for applying for a “personal passport” residence card 

* French Castle Golden Visa 
Château de Verneuil-sur-Indre is a French castle, which comprises both the remains of a castle dating back to the fifteenth century and partly a castle classic style located in the municipality of current Verneuil-sur-Indre in the current department of Indre-et-Loire region and the Centre-Val de Loire. 

* Disclaimer : French immigrant investor program by direct real estate investment does not exist, the expectations remain undefined and highly personalized in terms of commercial development project 'Country Club Loches'. French Castle Golden Visa is not french government program but easy designation. we exclude any liability for the accuracy of information contained here. 


COUNTRY CLUB LOCHES

Château Verneuil-sur-Indre

  300.000 Euros for Family Residence Card (4 years) 

FAST-TRACK CITIZENSHIP :

French Exceptional Economic Contribution Program - 10M Euros


Project Introduction 
Château de Verneuil-sur-Indre of 18th century, the will of the owner is to keep the lord's symbol associated with the manorial rights, the "big tower" having replaced the dungeon in tardifs to Gothic castles.

PROJECT DEVELOPMENTS OF 48 HECTARS

CHATEAU - DUNJEON - COTTAGE - LUXURY APARTMENT - GOLF - HORSE RIDING SCHOOL - RESTAURANT 

Luxurious apartments of castle prices : 40m2 (220.500E)-90m2(360.000E) 
Pay Back guarantee : 5% per year 

Project Profile - How to understand the investment model (further details)

Further information and accompanied visit to château Verneuil-sur-Indre :

citinaviglobal@gmail.com 

YouTube : French Castle Golden Visa

WeChat :parisneko WhatsApp / Viber : +33750521847 (En/Fr/Jp/Kr)

Mobile +33-7 50 52 18 47

CHƯƠNG TRÌNH GOLDEN VISA
“LÂU ĐÀI PHÁP”

300.000 Euros để có Thẻ Cư trú cho cả gia đình (4 năm)

10 triệu Euros (có Quốc tịch nhanh chóng trong 1 năm)

 

Ai mà không yêu một lâu đài đẹp? Nhưng bạn hoàn toàn có thể sở hữu những điều tốt hơn.....

Với hơn 3,4 triệu lượt khách tham quan mỗi năm, 42 lâu đài tại Thung lũng Loire - được  UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Pháp ngoài Paris.

 

Tất cả các lâu đài đều giữ được vẻ đẹp và dấu ấn văn hóa riêng của mình, nên thật khó có thể chấp nhận được việc nhìn thấy chúng đang nhanh chóng bị bỏ hoang.

 

Nói riêng về Lâu đài Loches và Lâu đài Verneuil-sur-Indre, chúng thật sự rất đáng để ghé thăm bởi lối kiến trúc đặc biệt ấn tượng cùng chiều dài lịch sử huy hoàng, nổi bật là cuộc sống và công việc của các thế hệ tiền nhân sống tại đây hàng thế kỷ qua. 

 

GOLDEN VISA “LÂU ĐÀI PHÁP”

Để có thêm thông tin chi tiết về các quy định pháp lý liên quan đến thẻ cư trú “Hộ chiếu cá nhân”, vui lòng truy cập trang web chính thức của chính phủ Pháp, Legifrance. Nhấp vào liên kết legifrance.gouv.fr để truy cập trang web.

PHÁP: ĐỊA ĐIỂM MỚI DÀNH CHO "HỘ CHIẾU TÀI NĂNG"

Theo Tổng lãnh sự Pháp, Luật Thị thực có hiệu lực từ ngày 07 tháng 3 năm 2016 đã có sự thay đổi đáng kể trong các quy định về quyền của các công dân ngoại quốc. Một trong những nội dung trọng tâm của luật này là tạo ra thẻ cư trú “Hộ chiếu tài năng”, nhằm mục đích thu hút và đơn giản hóa các thủ tục dành cho cá nhân có trình độ cao và nhân tài khắp thế giới.

Thông thường, Giấy phép cư trú này sẽ kéo dài 4 năm, được cấp cho các cá nhân lần đầu tiên đến Pháp, nhưng cũng có thể được cấp cho người ngoại quốc đang ở trong lãnh thổ của Pháp. Đối với người lao động, thời hạn của giấy phép cư trú tương ứng với thời hạn của hợp đồng lao động kể từ khi nó được chuyển đến. Trong các trường hợp khác (ví dụ doanh nhân, nghệ sĩ trình diễn,...), thời hạn cũng là 4 năm, trừ trường hợp Cơ quan có thẩm quyền có các bảo lưu về chất lượng của dự án, trong trường hợp này, “một yêu sách đặc biệt sẽ được ban hành với thời hạn là 2 năm, nhằm tránh việc từ chối cấp Giấy phép cư trú và chứng thực hiệu quả thực hiện của dự án tại thời điểm gia hạn mới” (Thông tư ngày 2 tháng 11 năm 2016).     

Theo Businessman touching Talent, đối với người lao động, lợi thế của giấy phép cư trú "hộ chiếu tài năng" là họ không phải nộp giấy phép đối với công việc cũ cho bộ phận dịch vụ lao động nước ngoài của DIRECCTE[1]. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình của chủ sở hữu giấy phép cư trú này cũng được cấp một giấy phép cư trú đặc thù, được hưởng quyền lợi và thời hạn tương tự với giấy phép cư trú của vợ/chồng (hoặc cha mẹ) của họ, bao gồm cả quyền làm việc.

​ Lợi thế của Thẻ Cư trú Hộ chiếu Tài năng

Không có yêu cầu khó khăn về học thuật và ngôn ngữ đối với nhà đầu tư (người nộp hồ sơ chính);

- Có giá trị lên đến 4 năm;

- Chỉ cần nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ một dự án đầu tư (dự án gốc hoặc dự án mới) ở Pháp, thẻ cư trú có thể được gia hạn;

- Những người phụ thuộc của Nhà đầu tư (những người nộp hồ sơ phụ: vợ/chồng và con dưới 21 tuổi) cũng có thể nhận Thẻ cư trú diện "Hộ chiếu tài năng – Thành viên gia đình";

- Các nhà đầu tư và gia đình có thể hưởng chính sách an sinh xã hội của Pháp và các lợi ích công; họ cũng có quyền học tập, làm việc hoặc kinh doanh ở Pháp;

- Sau khi các nhà đầu tư và gia đình của họ đã cư trú tại Pháp trong năm năm, họ có đủ điều kiện để nộp đơn xin Thẻ thường trú nhân hoặc hộ chiếu.

 

Quy định về Nhập cư

​Điều kiện nộp hồ sơ xin cấp Thẻ cư trú “Hộ chiếu cá nhân”:

- Đương đơn phải từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Đương đơn phải cung cấp đủ thông tin cá nhân chi tiết và “Sao kê chứng thực không phá sản” để chứng minh khả năng thực hiện và quản lý dự án đầu tư.

- Đương đơn phải đầu tư vào một dự án thương mại tại Pháp. Dự án đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

• Đầu tư Bất động sản phải lớn hơn 300.000 Euros;

• Tạo và duy trì việc làm cho người lao động.

- Đương đơn cần cung cấp "Giấy chứng nhận nộp thuế";

- Đương đơn cần cung cấp "Giấy chứng nhận Nguồn vốn";

- Đương đơn và thành viên gia đình cần cung cấp Lý lịch tư pháp, chứng nhận không có tiền án, tiền sự.

 

Giới thiệu dự án

Khu nghỉ dưỡng du lịch Lâu đài Loire – một trong những lâu đài lớn nhất của châu Âu, là một dự án đầu tư đáp ứng đầy đủ  các tiêu chí để nộp đơn xin cấp Thẻ cư trú “Hộ chiếu cá nhân”.  

 

* Golden Visa Lâu đài Pháp

Verneuil-sur-Indre là một lâu đài của Pháp, bao gồm một phần có niên đại từ thế kỷ thứ mười lăm và phần còn lại là một lâu đài phong cách cổ điển nằm trong khu đô thị Verneuil-sur-Indre hiện tại của vùng Indre-et-Loire và vùng Centre-Val de Loire.

 

CÂU LẠC BỘ THỂ THAO NGOÀI TRỜI LOCHES

Lâu đài Verneuil-sur-Indre

300.000 Euros để có Thẻ Cư trú cho cả gia đình (4 năm)

10 triệu Euros (có Quốc tịch nhanh chóng trong 1 năm)

Giới thiệu Dự án

Lâu đài Verneuil-sur-Indre được xây dựng từ thế kỷ thứ 18, việc lưu giữ được những dấu ấn vương giả và quyền thừa kế tước vị là mong muốn của chủ sở hữu nơi đây, lâu đài mang phong cách kiến trúc Gothic sau khi “tòa tháp lớn” được xây dựng thay thế các hầm ngục xưa cũ.

PHÁT TRIỂN KHUÔN VIÊN DỰ ÁN 48 HÉC-TA

LÂU ĐÀI – HẦM – NHÀ NHỎ ĐƠN LẬP – CĂN HỘ CAO CẤP - GOLF – TRƯỜNG DẠY CƯỠI NGỰA – NHÀ HÀNG

Giá căn hộ cao cấp trong lâu đài : 40m2 (220.500 Euros) - 90m2 (360.000 Euros) 

Bảo đảm hoàn tiền : 5% mỗi năm 

Hồ sơ Dự án – Để hiểu rõ mô hình đầu tư (chi tiết hơn)

 

[1] DIRECCTE: Hội đồng Giám sát khu vực về doanh nghiệp, cạnh tranh, tiêu dùng, việc làm và lao động.

9km distance from Château Verneuil-sur-Indre

 

LIVE AND LEARN IN THE LOIRE VALLEY - LOCHES SAINT-DENIS INTERNATIONAL SCHOOL

French as a Foreign Language Programme

Saint Denis International School (Loches)

 

Saint-Denis International School
19, Avenue du Général de Gaulle BP 146   37601 Loches

ACCOMMODATION

​​

Saint Denis is situated in the Loire Valley, a UNESCO worldwide heritage site, full of history and famous castles visited by people from around the world. Pupils benefit from a calm and safe living environment in the medieval town of Loches, which possesses a variety of restaurants, shops, cafés and much more. Rich countryside, forests, cycle paths, streams and trails surround our school. Regular bus lines connect Loches to the vibrant student city of Tours, nicknamed “Little Paris”, for its cosmopolitan and artistic culture. Paris is just one hour from Tours on the high-speed rail connection. The Tours airport provides easy connection to London, Dublin, Porto, Marrakesh, Marseilles, etc.

During the week, students stay at one of our two boarding houses with staff present at all hours. During the weekends and school holidays, international students benefit from living with a French family that is closely connected to our school and community. Whether students are staying for a few weeks or a whole year, they have the option to stay with host families.

About Saint Denis

A quest for excellence since 1858...

Saint Denis, established in 1858, is a private Catholic school under contract to the French State, situated in the Loire Valley with over 800 students on roll. It is composed of a preschool and primary school, Saint Martin, as well as a middle and high school, Saint Denis. We also offer a weekday boarding house for pupils in the middle and high school and currently have over 400 boarding students.

 

 

We offer the French Baccalaureate in the L, S, ES and STMG streams. This is supplemented by the teaching of History and Geography in English by native speakers in our European Sections (of approximately 300 students) following the French National Syllabus.

We also have an International Section. These students take regular French classes and further English language courses in History and Geography. They also study English Literature to IGCSE and AS Level following the Cambridge International Programme.  In 10th grade/Year 11 students also take Economics and Religion classes in English.

    

We have a wide cultural mix in the school since we actively recruit students from around the world although the majority of our study body comes from France.

Academic excellence is as important as developing personnel skills and we encourage students to become autonomous learners by giving them positions of responsibility in a variety of extra-curricular activities, for example the Board of Saint Denis Students.

WINE CASTLE PROPERTIES

   BORDEAUX  /  BOURGOGNE 

Cách 9km từ Lâu đài Verneuil-sur-Indre

 

SINH SỐNG VÀ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ SAINT-DENIS
Ở THUNG LŨNG LOIRE - LOCHES

Tiếng Pháp được xem là một chương trình ngoại ngữ

Trường Quốc tế Saint-Denis (Loches)

 

TIỆN NGHI

Saint Denis nằm tại thung lũng Loire, được UNESCO công nhận là di sản thế giới, với bề dày lịch sử cùng nhiều lâu đài nổi tiếng thu hút nhiều du khách quốc tế. Học sinh có thể tận hưởng một môi trường sống bình yên và an toàn tại thị trấn Loches được xây dựng thời Trung cổ, nơi đây có nhiều nhà hàng, cửa hàng, quán cà phê và nhiều tiện ích khác. Xung quanh trường học là khu vực nông thôn trù phú, rừng cây, đường cho xe đạp, sông suối và những con đường mòn. Ở đây có các tuyến xe buýt thường xuyên kết nối Loches với thành phố Tours sôi động, được gọi là "Paris thu nhỏ" bởi sự đa dạng văn hóa và nghệ thuật của nó. Paris chỉ cách Tours một giờ đồng hồ nếu sử dụng tuyến tàu cao tốc. Ngoài ra, Tours còn có các chặng bay đến Luân Đôn, Dublin, Porto, Marrakesh, Marseilles, v.v

Trong tuần, học sinh sẽ ở tại một trong hai cư xá của chúng tôi với nhân viên túc trực cả ngày. Trong những ngày cuối tuần và ngày nghỉ, các sinh viên quốc tế có thể sống chung với một gia đình người Pháp có mối quan hệ thân thiết với trường học và cộng đồng của chúng tôi. Sinh viên có thể tùy chọn ở với gia đình chủ nhà dù là một vài tuần hoặc cả năm.

Một số thông tin về trường Saint Denis

Một yêu cầu đáp ứng sự hoàn hảo từ năm 1858...

Saint Denis được thành lập vào năm 1858, là một trường Công giáo tư nhân theo hợp đồng với Chính quyền Pháp, nằm trong Thung lũng Loire với hơn 800 sinh viên. Tổng thể bao gồm trường mầm non và tiểu học Saint Martin, trường trung học cơ sở và phổ thông Saint Denis. Chúng tôi cũng cung cấp một cư xá dành cho học sinh trung học ở lại vào các ngày trong tuần và hiện nay có hơn 400 học sinh nội trú.

 

Chúng tôi cung cấp chương trình giáo dục Tú tài Pháp với các chuyên ngành khác nhau như Văn học, Khoa học, Kinh tế - Xã hội và Quản lý Khoa học – Công nghệ. Ngoài ra, chương trình học cho các sinh viên đến từ châu Âu (khoảng 300 học sinh) còn được bổ sung môn Lịch sử và Địa lý, giảng dạy bằng tiếng Anh bởi các giáo viên bản ngữ theo giáo trình quốc gia của Pháp.

 

Chúng tôi còn có phân hệ Quốc tế. Các sinh viên quốc tế sẽ tham gia vào các lớp dạy tiếng Pháp và các môn học Lịch sử, Địa Lý. Bên cạnh còn có bộ môn Văn học Anh cấp độ IGCSE và AS được giảng dạy theo Giáo trình Quốc tế của CAMBRIDGE. Khi vào lớp 10 / lớp 11, các học sinh sẽ học thêm Kinh tế và Tôn giáo bằng tiếng Anh.

Mặc dù đa số các học sinh của trường đến từ Pháp, nhưng chúng tôi luôn hướng đến sự giao lưu văn hóa rộng rãi vì chúng tôi tích cực tuyển sinh từ khắp các nơi trên thế giới.

Đạt thành tích học tập xuất sắc cũng quan trọng như phát triển kỹ năng cá nhân và khuyến khích các học sinh của mình trở nên tự lập bằng cách cho họ đảm nhận nhiều vị trí và trách nhiệm trong những hoạt động ngoại khóa khác nhau, ví dụ như tham gia vào Hội đồng sinh viên Saint Denis. 

 

CƯ TRÚ THEO DIỆN NGHỆ SĨ Ở PHÁP

Điểm đến đầu tiên cho các nghệ sĩ giỏi nhất thế giới

* Giấy phép Cư trú : Nghệ sĩ & Đa phương tiện *


Mục đích của ONSAEMI Wordlwide là tìm cho bạn một chuyên gia tư vấn pháp lý có trình độ cao để hỗ trợ bạn trong việc tiếp cận.

Tất cả các trường hợp riêng lẻ sẽ được các chuyên gia của chúng tôi xử lý tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn để sắp xếp một cuộc hẹn sớm nhất có thể và gần gũi với bạn...

- Nhà văn, Nghệ sĩ minh hoạ sách, Tác giả và Nhạc sĩ, Phim ảnh, Hiệu ứng nghe nhìn và Nhiếp ảnh gia đa phương tiện.

- Thiết kế đồ họa và nghệ thuật tạo hình (hội họa, điêu khắc, minh họa, in khắc, thêu dệt, gốm sứ, v.v)


* Thay đổi tình trạng thủ tục, hộ gia đình, nhập tịch / nhận quốc tịch Pháp

NẾU BẠN MUỐN CÓ THÊM THÔNG TIN VỀ
CHƯƠNG TRÌNH CƯ TRÚ CHO NGHỆ SĨ CỦA PHÁP ?

VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI (CONTACT)

CÁC DỊCH VỤ TẠI PHÁP

citinaviglobal@gmail.com

Cư trú ở Pháp (dành cho cá nhân có quốc tịch ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và châu Phi):

Dịch vụ tuân thủ (Pháp)


Chúng tôi đem lại sự hỗ trợ cho người lao động ở các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi để đảm bảo họ tuân thủ đúng với các yêu cầu nhập cư tại Pháp. Ngoài việc chuẩn bị và kê khai các hồ sơ cần thiết với các cơ quan chức năng có liên quan, chúng tôi còn xem xét kỹ lưỡng các bài luận để giúp khách hàng tối đa hóa việc tuân thủ đúng với luật lao động của Pháp.

 
Những thay đổi và nghĩa vụ đối với Nhà tuyển dụng (Pháp)


Chúng tôi hướng dẫn người sử dụng lao động về các nghĩa vụ hành chính và nghĩa vụ đảm bảo quyền lợi. Bao gồm việc duy trì hồ sơ của người lao động nước ngoài; gia hạn tình trạng pháp lý cho các công dân nước ngoài làm việc cho họ; và nghĩa vụ thông báo cho các cơ quan di trú Pháp khi công ty, việc làm có sự thay đổi hoặc các thay đổi cá nhân nào khác liên quan đến quyền lợi nhập cư của những công dân nước ngoài này.

 

​Các dịch vụ lãnh sự

(Pháp: Chú ý: chỉ dành riêng cho người có Thẻ cư trú của Pháp)

Cùng với các cố vấn pháp lý của mình, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ lãnh sự tại các phái bộ ngoại giao ở Pháp, làm việc với chính quyền Pháp và các cơ quan ngoại giao có trụ sở tại Pháp.

Luật châu Âu (Pháp)


Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các hướng dẫn và hỗ trợ liên quan đến luật nhập cư châu Âu (ví dụ: Thỏa thuận khối Schengen và các điều khoản của Công ước Van der Elst) và việc triển khai các quy định này tại Pháp.

Xuất nhập cảnh ở Pháp và đánh giá việc tuân thủ quy định


Onsaemi worldwide sẽ vạch ra chiến lược, hướng dẫn súc tích và phù hợp để giúp bạn hiểu các yêu cầu khi nhập cư và giới thiệu một cách hiệu quả nhất các chính sách và quy trình nội bộ. Chúng tôi có thể giúp bạn phân tích rõ các quy trình của mình và nhận định các khu vực mà bạn có rủi ro không tuân thủ các yêu cầu về nhập cư. Chúng tôi cũng có thể giúp bạn chủ động chuẩn bị khi có thanh tra hoặc kiểm tra của chính phủ.

Chính sách của Chính phủ (Pháp)


Đội ngũ Di trú Pháp của chúng tôi làm việc cùng với các cơ quan di trú Pháp, bao gồm cả Hội đồng Giám sát khu vực về doanh nghiệp, cạnh tranh, tiêu dùng, việc làm và lao động (Direccte), Văn phòng Di trú và Hội nhập Pháp (OFII), các cơ quan hành chính trên toàn nước Pháp cũng như lãnh sự quán Pháp ở nước ngoài.

 

Điều này cho phép chúng tôi theo dõi sát sao những thay đổi trong yêu cầu nhập cư khi họ công bố, nhanh chóng thông báo các thay đổi pháp lý và thủ tục cho khách hàng của mình, và giúp họ có những điều chỉnh cần thiết trong chương trình và chiến lược nhập cư.

 

​ Dịch vụ Di trú cho vợ/chồng và người phụ thuộc (Pháp)


Chúng tôi cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ cần thiết cho những người phụ thuộc trong quá trình nhập cư tại Pháp. Cụ thể, chúng tôi hướng dẫn các đương sự về các chiến lược nhập cư tối ưu nhất cho những người phụ thuộc đi kèm, hợp tác chặt chẽ với họ và người phụ thuộc để chuẩn bị mọi tài liệu cần thiết nhằm xử lý hồ sơ kịp thời tại Pháp và giúp họ đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu về thủ tục nhập cư tại Pháp trong suốt thời gian sinh sống. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ gia hạn và/hoặc thay đổi tình trạng nhập cư phụ thuộc và thường xuyên theo sát với chính quyền thông qua quy trình đăng ký.

 

​Đăng ký tại địa phương và làm việc với các cơ quan chức năng (Pháp)


Cùng với các luật sư, chuyên gia tư vấn tại Pháp, chúng tôi sẽ cùng với công dân nước ngoài đến cơ quan chức năng thực hiện nộp đơn xin giấy phép cư trú tại Paris và các nơi khác trên toàn nước Pháp.

Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép cư trú và lao động (Pháp)


Chúng tôi giúp các công ty đánh giá thủ tục tuyển dụng phù hợp dựa trên thời gian người lao động nước ngoài định cư ở Pháp. Khi có yêu cầu về giấy phép làm việc và cư trú, chúng tôi đem lại một dịch vụ được sắp xếp hợp lý để hoàn thành các thủ tục một cách trơn tru và hiệu quả. Chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn liên quan đến các hồ sơ xin kinh doanh hoặc các thị thực nhập cư khác và liên lạc với các lãnh sự có liên quan khi cần thiết.

 

​Cư trú và Quốc tịch (Pháp)


Chúng tôi cung cấp đầy đủ các hỗ trợ trong việc tư vấn và chuẩn bị hồ sơ xin cư trú dài hạn (thẻ cư trú) và quốc tịch Pháp.

Gia hạn thời hạn Lao động và Cư trú (Pháp)


Chúng tôi cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ trong việc nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động và giấy phép cư trú.

​                                          FRANCE / ITALY

          ARTIST RESIDENCY​     

     First destination of world Multi-media *


citinavi global & partners aims to find you a highly qualified attorney

to assist you in your approach.

All individual cases will be handled by our experts depending on your location

in order to facilitate you an appointment as soon as possible and close to you ....


- Writers, book illustrators, authors and music composers, film, audiovisual and multimedia photographers


- The authors of graphic and plastic arts

(painting, sculpture, illustration, printmaking, tapestry, ceramics, etc.)


* Change of status regularization, family groupement, naturalization 
  / acquisition of French nationality

FURTHER INFORMATION ABOUT THE FRANCE (château Verneuil-sur-Indres) / ITALY (Aosta Valley)

ARTIST RESIDENCE PROGRAM?

PLEASE GET IN CONTACT WITH US

www.citinavi.net - citinanaviglobal@gmail.com 

WeChat : parisneko

WhatsApp +33-7 50 52 18 47 (En/Fr/Jp/Kr)

elevesFLE02.jpg
chateau bordeaux.png
chateau bourgogne.jpg
New logo3 final-.jpg
bottom of page